RSS
szukaj
RSS
A A A K

Obwieszczenia i Informacje

Pokaż obwieszczenia i informacje z roku:

Zawiadomienie Dyrektora RZGW WP w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego

18.07.2019

Zawiadomienie Dyrektora RZGW WP w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.                  na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące pod dnem cieków przewodów w rurociągach osłonowych oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych wzdłuż linii kolejowej nr 106.

Obwieszczenie Wójta Gminy Frysztak z dnia 15.07.2019 r. znak: Gpr.6220.2.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

15.07.2019

 Obwieszczenie Wójta Gminy Frysztak z dnia 15.07.2019 r. znak: Gpr.6220.2.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczo-mieszkalnego w celu prowadzenia produkcji win gronowych”

Obwieszczenie Wójta Gminy Frysztak z dnia 10.07.2019 r. znak: Gpr.6220.3.2018 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

10.07.2019

 Obwieszczenie Wójta Gminy Frysztak z dnia 10.07.2019 r. znak: Gpr.6220.3.2018 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przedsięwzięcia pn. „Budowa kabiny lakierniczej wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków na potrzeby blacharni i lakierni na działce nr 8/2 w miejscowości Frysztak”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.2.2019

08.07.2019

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że 7 czerwca 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, działającej przez Pełnomocnika – Pana Marcina Rusinka w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków produkcyjnych na działkach nr ew. 275/4, 282/2, 282/5, 282/6, 282/8, 282/9, 284, 286, 287, 288 i 289, obr. ew. Twierdza.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.1.2019

27.06.2019

 Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że 7 czerwca 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, działającej przez Pełnomocnika – Pana Marcina Rusinka w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczo – produkcyjnego na działkach nr ewid. 921/9, 921/18 i 1115, obr. ew. Glinik Średni.

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz złożenia uwag i wniosków

09.05.2019

 W związku z trwającą procedurą przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p. n. „Budowa kabiny lakierniczej wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków na potrzeby blacharni i lakierni na działce nr 8/2 w miejscowości Frysztak” Wójt Gminy Frysztak zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości: 1. Zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy 2. Składania uwag i wniosków w terminie od 09.05.2019r. do 07.06.2019r.

obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

28.02.2019

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że w dniu 27-02-2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa kablowej sieci energetycznej średniego napięcia 15 kV od istniejących stanowisk słupowych nr 11 i 12 linii elektroenergetycznej 15 kV relacji Strzyżów – Krosno do stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Frysztak w obszarach oznaczonych na załączniku nr 1 konturami ABCDEFGHIJKA i LŁMNOPRDTL na działkach nr ewid, 1725/2, 1725/1, 1643/3, 1638/1, 1635, 1726/3 i 1726/2, obr. ew. Lubla.
Postępowanie było prowadzone na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, działającej przez Pełnomocnika p. Marcina Kretuńskiego.

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji

18.02.2019

 Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o zgromadzeniu materiału dowodowego wystarczającego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa kablowej sieci energetycznej średniego napięcia 15 kV od istniejących stanowisk słupowych nr 11 i 12 linii elektroenergetycznej 15 kV relacji Strzyżów – Krosno do stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Frysztak w obszarach oznaczonych na załączniku nr 1 konturami ABCDEFGHIJKA i LŁMNOPRDTL na działkach nr ewid, 1725/2, 1725/1, 1643/3, 1638/1, 1635, 1726/3 i 1726/2, obr. ew. Lubla.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.14.2018

05.02.2019

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że 12 maja 2018 r. na wniosek Gminy Frysztak zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa kablowej sieci energetycznej średniego napięcia 15 kV od istniejących stanowisk słupowych nr 11 i 12 linii elektroenergetycznej 15 kV relacji Strzyżów – Krosno do stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Frysztak w obszarach oznaczonych na załączniku nr 1 konturami ABCDEFGHIJKA i LŁMNOPRDTL na działkach nr ewid, 1725/2, 1725/1, 1643/3, 1638/1, 1635, 1726/3 i 1726/2, obr. ew. Lubla.

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

04.02.2019

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa kabiny lakierniczej wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków na potrzeby blacharni i lakierni na działce nr 8/2 w miejscowości Frysztak” oraz o możliwości zapoznania się wszystkich zainteresowanych i składania uwag i wniosków.Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 23.11.2017
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 04.01.2012
Dokument oglądany razy: 41 060