RSS
szukaj
RSS
A A A K

Obwieszczenia i Informacje

Pokaż obwieszczenia i informacje z roku:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Gpr.6733.3.2018

08.08.2018

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że w dniu 01-08-2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa oświetlenia drogi powiatowej na działkach nr ewid. 494/3, 494/4, 495/2, 505, 506/2, 507/3, 508/2, 524, 525, 526, 536/2, 537, 538/1, 538/3, 544, 546, 547, 548/1 obręb ew. Glinik Średni.
Postępowanie było prowadzone na wniosek Gmina Frysztak, ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.6.2017

06.08.2018

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że 12 maja 2018 r. na wniosek Gminy Frysztak zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Budowa nowego odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej ziemnej pod nazwą: „Budowa nowych powiązań linią kablową nN typu YAKXs 4x120 mm2 od stacji transformatorowej Frysztak 8 do złącza kablowego ZK na budynku nr 70 oraz od złącza ZK na budynku nr 70 do złącza kablowego na budynku nr 96 w miejscowości Frysztak” na działkach nr ew. 395, 384, 396, 41/5, 41/6, 39/4, 39/11, 39/10, 52, 60/13, 37/3, 37/4, 36/3, 36/4, 35/2 i 35/6 przy ul. Nowej, obr. ew. Frysztak..

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.4.2018

06.08.2018

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że 12 maja 2018 r. na wniosek Gminy Frysztak zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Budowa nowego odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej ziemnej pod nazwą: Budowa nowych powiązań linią kablową nN typu YAKXs 4x120 mm2 od stacji transformatorowej Frysztak 8 do złącza kablowego ZK na budynku nr 70 oraz od złącza ZK na budynku nr 70 do złącza kablowego na budynku nr 96 w miejscowości Frysztak na działkach nr ew. 395, 384, 396, 41/5, 39/4, 39/11, 39/10, 52, 60/13, 37/4, 37/3, 36/3, 35/2, 34/2 i 33/2 przy ul. Nowej, obr. ew. Frysztak na rzecz PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, działającej przez Pełnomocnika – Pana Jacka Sieńko.

Obwieszczenia Wójta Gminy Frysztak o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy FRYSZTAK

13.07.2018

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy FRYSZTAK od dnia 16.07.2018r. do dnia 14.09.2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy Frysztak

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.3.2018

21.06.2018

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że 12 maja 2018 r. na wniosek Gminy Frysztak zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Budowa oświetlenia drogi powiatowej na działkach nr ewid. 494/3, 494/4, 495/2, 505, 506/2, 507/3, 508/2, 524, 525, 526, 536/2, 537, 538/1, 538/3, 544, 546, 547, 548/1 obręb ew. Glinik Średni

Materiały do wglądu. IV zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

04.06.2018

Wójt Gminy Frysztak informuje że w dniach od 4 czerwca 2018 r. do 25 czerwca 2018 r. zostanie wyłozony do publicznego wglądu projekt IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Frysztak.

Z dokumentami można zapoznać się w siedzibie urzędu oraz w poniższych załącznikach.

Ogłoszenie o wyłożeniu IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

28.05.2018

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr IV Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Frysztak wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wydania decyzji

28.05.2018

Wójt Gminy Frysztak podaje do publicznej wiadomości, że deyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał decyzję w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Frysztak i Wiśniowa na okres 3 lat

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie zawiadamiające społeczeństwo o wydanej decyzji

22.05.2018

Wójt Gminy Frysztak podaje do publicznej wiadomości, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał w dniu 18-05-2018 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 112159 R Frysztak - Sztukówka - Gogołów - Januszkowice w km 8+280 - 10+540 wraz z przebudową przepustu w km 9+552 w miejscowości Gogołów."

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie zawiadamiające strony postępowania o wydanej decyzji

22.05.2018

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia strony postępowania, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał w dniu 18-05-2018 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 112159 R Frysztak - Sztukówka - Gogołów - Januszkowice w km 8+280 - 10+540 wraz z przebudową przepustu w km 9+552 w miejscowości Gogołów."

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji

30.04.2018

 Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że Regionalny Dyrektor Ochorny Śodowiska w Rzeszowie wydał w dniu 27-04-2018 r. Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego wystarczającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 112159 R Frysztak - Sztukówka - Gogołów - Januszkowice w km 8+280 - 10+540 wraz z przebudową przepustu w km 9+552 w miejscowści Gogołów."

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.1.2018

21.03.2018

 Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że 5 marca 2018 r. na wniosek Gminy Frysztak zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami, zasilaniem energetycznym przepompowni i przyłączami dla części miejscowości Cieszyna oraz miejscowości Pułanki, z przyłączeniem istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wsi Cieszyna do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wsi Pułanki (ANEKS) na działce nr ewid. 257 w Pułankach gm. Frysztak.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Gpr.6220.1.2018

26.02.2018

Wójt Gminy Frysztak podaje do publicznej wiadomości Obwieszczenie z dnia 26-02-2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę drogi gminnej nr 112159 R Frysztak - Sztukówka - Gogołów - Januszkowice w km 8+280-10+540 wraz z przebudową przepustu w km 9+652 w miejscowości Gogołów.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Gpr.6733.8.2017

01.02.2018

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że w dniu 5-01-2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami, zasilaniem energetycznym przepompowni i przyłączami dla części miejscowości Cieszyna i Wiśniowa z przełączeniem istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszyna do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pułanki (aneks) na działkach nr ewid.: 517/2, 541, 542, 1297/2, 1297/13, 1297/15, 1297/16, 1297/17, 1297/19, 1297/20, 1297/21, 1298, 1299/1, 1301/1, 1301/4, 1301/5, 1305/9, 1305/10, 1305/11, 1305/12, 1305/13, 1321/3, 1322/1, 1323/1, 1324/1, 1324/2, 1325/1, 1326/6, 1326/8, 1327/2, 1328/1, 1328/2, 1329/3, 1329/4, 1330/4, 1391/3, 1391/6, 1392, 1393, 1389, 1396.
Postępowanie było prowadzone na wniosek Gmina Frysztak, ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Gpr.6220.2.2017

26.01.2018

Wójt Gminy Frysztak podaje do publicznej wiadomości Obwieszczenie z dnia 25-01-2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę stacji elektroenergetycznej oraz linii zasilającej, w ramach zadania pn.: „Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV oraz linii zasilającej 110 kV na terenie gmin Frysztak i Jasło”.Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 23.11.2017
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 04.01.2012
Dokument oglądany razy: 33 366