RSS
szukaj
RSS
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 04.01.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja obrazu

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Pokaż obwieszczenia i informacje z roku:

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji

17.12.2018

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o zgromadzeniu materiału dowodowego wystarczającego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ew. 921/7, 921/14, 921/16, 921/17, 921/18, 921/21, 921/22, obr. ew. Glinik Średni.

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji

17.12.2018

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o zgromadzeniu materiału dowodowego wystarczającego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ew. 205/2, 205/3, 205/4, 206, 219/2, obr. ew. Huta Gogołowska

Ogłoszenie o wyłożeniu w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV oraz stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Frysztak

05.12.2018

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV oraz stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Frysztak wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony w dniach od 13 grudnia 2018 r. do 7 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Frysztak, ul. ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak, pok. nr 16 w godzinach pracy Urzędu.

OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Pawła Kalandyka

05.11.2018

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Pawła Kalandyka pełnomocnika działającego w imieniu PGE Dystrybucja S.A. o wydanie zezwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów rurociągach osłonowych lub przepustów, t.j. przekroczenie linią elektroenergetyczną kablową SN 15kV cieków wodnych Baranówek, Glinik oraz "bez nazwy" w związku z budową elektroenergetycznej linii kablowej SN Strzyżów - Krosno

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie zawiadamiające społeczeństwo o wydanej decyzji.

04.10.2018

Wójt Gminy Frysztak podaje do publicznej wiadomości, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał w dniu 04-10.2018 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi Lubla – Bukowy Las – Musiał – Knap – Glinik Dolny dz. nr ewid. 1253,1291 w km 0+011-1+161 wraz z przebudową przepustów w km 0+350, 0+729, 1+158 w miejscowości Lubla”.

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie zawiadamiające społeczeństwo o wydanej decyzji.

04.10.2018

Wójt Gminy Frysztak podaje do publicznej wiadomości, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał w dniu 04-10.2018 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi Stępina - Jaworek - Giera - Chytrówka dz. nr ewid. 733, 404 w km 0+055 -1+260 wraz z przebudową przepustu w km 0+132 w miejscowości Stępina”.

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie zawiadamiające strony postępowania o wydanej decyzji.

04.10.2018

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia strony postępowania, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał w dniu 04-10.2018 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi Stępina - Jaworek - Giera - Chytrówka dz. nr ewid. 733, 404 w km 0+055 -1+260 wraz z przebudową przepustu w km 0+132 w miejscowości Stępina”.

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie zawiadamiające strony postępowania o wydanej decyzji

04.10.2018

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia strony postępowania, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał w dniu 04-10.2018 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi Lubla – Bukowy Las – Musiał – Knap – Glinik Dolny dz. nr ewid. 1253,1291 w km 0+011-1+161 wraz z przebudową przepustów w km 0+350, 0+729, 1+158 w miejscowości Lubla”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Frysztak o sporządzeniu spisu wyborców uprawnionych do głosowana w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wójta Gminy Frysztak zarządzonych na dzień 21.10.2018r.

02.10.2018

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców uprawnionych do głosowana w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wójta Gminy Frysztak zarządzonych na dzień 21.10.2018r.

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji

12.09.2018

 Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o zgromadzeniu materiału dowodowego wystarczającego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową telefonii komórkowej KRZ-FRYSZTAK-GLINIK GÓRNY/20522, w skład której wchodzą: stalowa wieża kratowa o wysokości ok. 42,50 m n.p.t., anteny sektorowe, antena radioliniowa, urządzenia zasilająco-sterujące na platformie sprzętowej u podnóża wieży na części działki nr ew. 1955 oznaczonej na Załączniku nr 1 konturem ABCDA, obr. ew. Glinik Górny.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Gpr.6733.5.2018

12.09.2018

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że w dniu 07-09-2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 392/6, obr. ew. Cieszyna.
Postępowanie było prowadzone na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, działającej przez Pełnomocnika – Pana Marcina Rusinka.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Gpr.6733.4.2018

11.09.2018

 Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że w dniu 07-09-2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa nowych powiązań linią kablową nN typu YAKXs 4x120 mm2 od stacji transformatorowej Frysztak 8 do złącza kablowego ZK na budynku nr 70 oraz od złącza ZK na budynku nr 70 do złącza kablowego na budynku nr 96 w miejscowości Frysztak” na działkach nr ew. 395, 384, 396, 41/5, 39/4, 39/11, 39/10, 52, 60/13, 37/4, 37/3, 36/3, 35/2, 34/2 i 33/2 przy ul. Nowej, obr. ew. Frysztak.
Postępowanie było prowadzone na wniosek PGE Dystrybucja S.A., działającej przez Pełnomocnika – Pana Jacka Sieńko.

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji

07.09.2018

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi Stępina - Jaworek - Giera - Chytrówka dz. nr ewid. 733, 404 w km 0+055 -1+260 wraz z przebudową przepustu w km 0+132 w miejscowości Stępina” o tym, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał w dniu 05-09-2018 r. Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz zgromadzeniu materiału dowodowego wystarczającego do wydania decyzji.
Z dokumentacją można zapoznać się w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego Obwieszczenia, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, w pokoju 46, w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30.

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji

07.09.2018

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi Lubla - Bukowy Las - Musiał - Knap - Glinik Dolny dz. nr ewid. 1253, 1291 w km 0+011-1+001 wraz z przebudową przepustów w km 0+350, 0+729 w miejscowości Lubla”. o tym, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał w dniu 05-09-2018 r. Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz zgromadzeniu materiału dowodowego wystarczającego do wydania decyzji.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.6.2018

24.08.2018

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że 12 maja 2018 r. na wniosek Gminy Frysztak zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach:
– obr. ew. Gogołów, jedn. ew. Frysztak, nr ew.: 1225, 2541/2, 2541/4, 2651/1 i 2651/2;
– obr. ew. Sowina, jedn. ew. Kołaczyce, nr ew. 597/1
na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, działającej przez Pełnomocnika – Pana Marcina RusinkaOpublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 04.01.2012
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 04.01.2012
Dokument oglądany razy: 1 798